Certificate 

 

      หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต
 

      สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
      กระทรวงสาธารณสุข 

      เพื่อรับรองว่า "มีมาตรฐานการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 พ.ศ.2543
      เรื่อง วิธีการ
ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร"
 

     ระดับดีมาก

       ในขอบข่ายประเภทอาหาร ดังนี้ เครื่องดื่มเกลือแร่ , ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร