Products

Contact Us

Viriyamai


บริษัท วิริยมัย (2448) จำกัด  ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา หรือ  GMP (Good Manufacturing Practice)  จากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธรณสุข
    
ตำรับยาวิริยมัยโอสถได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาอย่างถูกต้อง และการผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) โรงงานผลิตสะอาด ได้มาตรฐาน ควบคุมโดยเภสัชกรผู้มีความรู้และประสบการณ์ เราใส่ใจเรื่องความสะอาดและประสิทธิภาพของวัตดุดิบทุกชนิด โดยเรามุ่งเน้นที่จะคัดสรรจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ วัตถุดิบของวิริยมัยโอสถปราศจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยหลังจากที่เราทำความสะอาดวัตถุดิบแล้ว เรามีการส่งวัตถุดิบไปฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อก่อนนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิต

 

 

เรามุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตและคัดสรรวัตถุดิบให้ได้มาตรฐานตำรับยาวิริยมัยโอสถได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาอย่างถูกต้อง และการผลิตได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) โรงงานผลิตสะอาด ได้มาตรฐาน ควบคุมโดยเภสัชกรผู้มีความรู้และประสบการณ์ เราใส่ใจเรื่องความสะอาดและประสิทธิภาพของวัตดุดิบทุกชนิด โดยเรามุ่งเน้นที่จะคัดสรรจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ วัตถุดิบของวิริยมัยโอสถปราศจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยหลังจากที่เราทำความสะอาดวัตถุดิบแล้ว เรามีการส่งวัตถุดิบไปฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อก่อนนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิต

 

เรามุ่งเน้นความซื่อสัตย์ ความจริงใจและความหวังดีต่อลูกค้า

ด้วยความซื่อสัตย์ ความจริงใจ และความหวังดีต่อลูกค้า ทำให้วิริยมัยโอสถ เป็นที่ ยอมรับจากลูกค้าทุกยุคทุกสมัย และสิ่งนี้จะยังคงอยู่คู่กับวิริยมัยโอสถตลอดไป โดยตำรับยาวิริยมัยโอสถรับประกันการรักษาได้จริงตรงตามที่ได้แจ้งสรรพคุณไว้

Form